Persbericht

Amsterdam, 08-10-2012


Emoties van cliënt én zorgprofessional in balans


Mensen die revalideren, hebben te maken met verliezen. Als professional in de revalidatie wil je cliënten begeleiden bij het omgaan met wat hen overkomt en het ingesteld raken op de nieuwe situatie. Maar dat is vaak niet eenvoudig. Je bent immers niet alleen professional maar ook mens, en kunt geraakt worden door wat er met die ander gebeurt en door de wijze waarop iemand daarmee omgaat. Het handboek ‘Copen met coping’ helpt zorgprofessionals bij een van de lastigste opgaven in hun werk: professioneel omgaan met de coping van de cliënt.


Geraakt worden is niet onprofessioneel. De professionaliteit zit hem in de manier waarop je met je geraaktheid omgaat, stelt Margaretha van Eeden in haar op 4 oktober 2012 verschenen boek ‘Copen met coping – professioneel begeleiden bij verliesverwerking’. Omgaan met de coping van cliënten is niet alleen in de revalidatie, maar ook elders in de zorg een belangrijk thema. Niet alleen in het belang van de cliënt, maar ook vanuit het oogpunt van gezond blijven en niet opbranden van zorgprofessionals. De inzichten in het handboek zijn dan ook bruikbaar voor professionals in diverse zorgfuncties. Het boek helpt hen om te begrijpen wat er precies gebeurt bij henzelf en bij hun cliënt op momenten dat vakspecifieke deskundigheid en professionele intuïtie niet volstaan. Het biedt handvatten om dit soort situaties te voorkomen en om zichzelf te hernemen.


Het eerste deel van het handboek geeft informatie over coping en verliesverwerking. Daarbij wordt een model gepresenteerd dat kan helpen om na te gaan wat je als professional concreet kunt doen als je je realiseert dat je professionaliteit in het geding is. De eerste stap in zo’n situatie is dat je beseft dat je geraakt wordt en dat je je bewust wordt van wat er gebeurt; het copingmodel fungeert hier als hulpmiddel voor analyse. In deel twee van het handboek wordt ingezoomd op het professioneel handelen: waar moet je op bedacht zijn als professional, wat kun je doen om je cliënt de juiste begeleiding te bieden? Het boek is doorspekt met praktijkvoorbeelden, wat helpt om zich het copingmodel eigen te maken en een vertaalslag naar  lastige situaties in de eigen praktijk te maken.


De auteur is gedragsdeskundige bij Reade Revalidatie | Reumatologie in Amsterdam en is daarnaast eigenaar van Bureau ‘Reflectie in Beweging’, dat supervisie en trainingen verzorgt en gespecialiseerd is in empowerment van professionals in de zorg.


Copen met coping – professioneel begeleiden bij verliesverwerking

ISBN  978 94 91456 20 6 / 216 pagina’s

EUR 29,50

1e druk, 2012

Redactioneel advies: Annelies van Lonkhuyzen

Omslagtekening: Janne Poort van Eeden


Einde persbericht


Verder lezen: https://sites.google.com/a/komarnicki.nl/stichting-vrienden-van-vrienden-van-miron/nieuwsflits/%E2%80%98copingmetcoping%E2%80%99

 

Voor het Persbericht van proefschrift door  CJMA van Eeden klik de volgende link aan:

http://www.eur.nl/nieuws/journalisten/archief/archief01/waarnemen_als_besturingsopdracht/