Coping
Coping:  ‘de manier waarop iemand reageert op omstandigheden die aanpassing vereisen’.
 


Wat is coping?


Coping is een vakterm die gebruikt wordt voor ‘het omgaan met omstandigheden die aanpassing vereisen’. Het krijgen van een handicap of ziekte is zo’n omstandigheid.


Mensen hebben zo hun eigen ‘copingstijl’, hun kenmerkende manieren om zich aan te passen. De een zet bijvoorbeeld zijn schouders eronder, terwijl de ander het gebeuren over zich heen laat komen.

Een copingstijl is een min of meer samenhangend geheel van verschillende copingstrategieën.

Copingstijlen zijn op verscheidene manieren te ordenen. In het dagelijks taalgebruik spreken we bijvoorbeeld over denkers, doeners en emotionele types. Niet voor niets, want een copingstijl bestaat altijd uit cognitieve, gedragsmatige en emotionele strategieën, waarbij de verschillende strategieën in verschillende mate dominant zijn.

Een copingstrategie is opgebouwd uit copingelementen en copingpatronen.


Klik de kleuren in het schema aan en bekijk de  uitwerking van het copingmodel voor zowel client als professional

Copingpatronen

Het leven is altijd in beweging. Er kunnen zich altijd spannende onverwachte gebeurtenissen voordoen. 

Ook zelfbeeld en identiteit  zijn dynamische toestanden die door voortdurende interactie in stand worden gehouden en bijgesteld. 

Mensen stellen voortdurend bij, passen zich aan en proberen veranderingen te bewerkstelligen om het gevoel van controle over de situatie en over zichzelf te handhaven.  Als die controle bedreigd wordt en de vertrouwde copingstijlen het niet doen, kan het zelfgevoel wankelen of omvallen en dat geeft veel spanning. Op dat moment moet er gezocht worden naar een strategie om de spanning te reduceren en de controle te hernemen. 

Er zijn in principe drie basispatronen waarmee de spanning gereduceerd kan worden. Deze drie patronen komen in de literatuur in allerlei taalkundige varianten terug, maar zijn steeds terug te voeren op: 

een situatie aangaan
een situatie vermijden
ontregelen in een situatie

Alle informatie op deze website mag gebruikt worden, maar ga je kopiëren neem dan eerst even contact op met Bureau ‘Reflectie in Beweging’.

Copingelementen

-	Cognitie: het element cognitie heeft betrekking op wat er bij een mens zich zoal in het hoofd afspeelt aan gedachten, fantasieën, dromen, wensen, normen, waarden, overtuigingen, schuldtoeschrijvingen, overwegingen etc.
-	Emotie: het element emotie heeft betrekking op het al dan niet bewust aangaan, onderdrukken of vermijden van emoties of gevoelens. 
Hierbij wordt gevoel als een onderliggende, stabielere ervaring opgevat, denk bijvoorbeeld ook aan stemming, dan de sneller wisselende emoties. 
-	Gedrag: Dit kan een verwarrende categorie zijn, omdat bijvoorbeeld ook denken als een vorm van gedrag kan worden opgevat. Met gedrag wordt hier ‘concreet handelen’ bedoeld. Wat iemand concreet doet: van gaan verzitten op een stoel, tot keuzes maken en op straat lopen of dat juist vermijden; inspannen, ontspannen, niets doen etc..

Een mens zal steeds proberen deze drie elementen  met elkaar in overeenstemming te brengen. Discrepanties tussen deze drie geven spanning. Om harmonie te bewerkstelligen en te handhaven worden allerlei strategieën gehanteerd. Wat iemand als harmonie ervaart verschilt per persoon en heeft veel te maken met wat men (van huis uit) gewend is.